BUDAYA  

Ku Ki Umbara NU marentah Basrah harita Wakil Khalifah nya eta Amir Khalid bin Abdullah…