BUDAYA  

Carpon Poe Ieu Kuring Mimiti Pangsiun

Daftar 40 Ide Hadiah untuk Guru Wali Kelas Terbaik dan Bermanfaat
Ilustrasi carpon Poe Ieu Kuring Mimiti Pansiun, (Foto: Istimewa).

Kenging Holisoh ME

POE ieu panceg umur teh genep puluh taun. Geus cueut ka hareup. Geus Magrib mun dina waktu mah. Boa ampir isya, da apan leuwih ti genep puluh taun mah bonus. Poe ieu jalma- jalma bakal eureun nyebut kuring Ibu Guru. Sabab ti mimiti poe ieu kuring geus moal bisa ngajar deui, da geus dibere pangajen ku pamarentah mangrupa duit pangsiun nu ngocor unggal bulan.

Kuring disenangkeun ku pamarentah, sina bebetah di imah, sina istirahat di imah. Sina suhud ibadah, sina loba nafakuran diri. Tur dibere bekelna keur sapopoe. Poe ieu hate guligah. Asa merdeka. Asa teu boga ganjelan pagawean. Sabab sanajan enya guru, tapi tanggung jawabna leuwih-leuwih ti pajabat eselon opat.

Kapinteranna, kaparigelan, budi pekerti nu hade, akhlak nu hade, eta teh meureun tanggung jawab guru. Sabab guru mah langsung jeung budak. Unggal usik paadu hareupan. Unggal poe panggih, unggal poe tepung. Moral barudak, kapinteran jeung kaparigelan barudak, kabeh aya dina leungeun guru.

Poe ieu kuring teu make baju dines, teu indit ka sakola, tapi cicing di imah bari meus-meus mukakeun lomari, meus-meus mukakeun lomari, nempoan baju dines nu ngagarantung aya dalapan setelna. Baju batik rupa-rupa. Baju Korpri, saragam kabupaten nu hejo gambar angklung, saragam batik nu dipake poe Juma’ah.

Loba pisan nu ngagarantung na lomari teh. Malah aya hiji batik sutra nu dipusti-pusti, sabab eta batik tina sutra teh pamere ti sobat kuring nu kiwari geus mulang ka kalanggengan, Ceu Enden. Merena teh pisabulaneun deui ka pupus. Harita teh balik sakola, manehna keukeuh ngangajak ka imahna. Boga jambal roti cenah. Harita merena teh .

“Ieu teh pamere si Cikal ti Bandung, ku Euceu teh dipusti-pusti , tapi da ayeuna mah sereg, pek we keur Ayi. Kenang- kenangan ti Euceu. Bisi teu panggih deui,” omongna harita teh bari ngagikgik seuri.

Kuring ge seuri, da sugan tea heureuy. Bener we, sabulan ti harita ibur yen Ceu Enden pupus jam sapuluh peuting, alatan serangan jantung. Innalillahi, kuring banjir cimata. Sedih. Da puguh tempat curhat si Euceu teh. Di mana manggih kariweuh, boh sual anak boh sual salaki, pasti ka euceu ngadongeng teh.

Batik sutra nu ngagantung diusap-usap. Lemes, tara kusut. Moal, moal dibikeun najan geus sereg ge di kuring, sina ngagantung we na lomari. Breh beungeut Ceu Enden. Beungeut nu someah, sabar, nyaahan ka sasaha, asak hampura ka batur. Duh, naha rata-rata ari jalma anu sae sok diheulakeun ku Gusti teh dicandakna. Kuring ngarenghap panjang.

Ret deui kana saragam warna khaki, saragam hejo paranti poe Senen, saragam Pramuka paranti poe Saptu, nu warna khaki nu panglobana teh, aya genep setelna. Mun dikumpulkan mah, waaah geus pinuh lomari teh ku saragam warna khaki, ngan apan sok dibikeun ka batur mun geus bosen atawa geus sereg.

Geus dipacang-pacang tateh, keur Alo nu di Tasik, da sarua dedegannana, saawak.Geus teu kudu ngaleutikeun ngagedekeun. Nu saragam Hansip eta mah keur sobat nu masih keneh dines, ke cenah mun pagawean di kantor nyalse, erek dicokot ka imah. Keun we babaturan nu ngaranjang ka imah, bari butuheun saragam mah pasti dibikeun. Da keur naon disimpen wae dina lomari kaheurin-heurin.

Asa betah ning nya cicing di imah teh, pedah kakara sapoe kitu aya di imah? Asa pere sakola we. Boa engke mah bakal ngarasa aral cicing wae di imah. Boa isuk geto mah bakal kesel cicing wae di imah teh. Ah, naha make sieun pedah cicing di imah, atuh hayang indit-inditan mah nya indit we ka pangaosan. Indit ka tempat senam jantung sehat nu husus keur manula.

Heuy deuh, geus asup golongan manula nya kuring teh? He he he. Tapi pangrasa teh asa jagjag we, asa kuat keneh. Bet barina ge kuat keneh pantes, da keur gede tanaga teh teu diumbar, kadar ngajar ngatik budak, bari ukur gawe ti jam tujuh nepi ka satengah satu. Pantes kuat keneh ge. Da lamun kuring gawena lain guru mah, wah umur genep puluh teh geus sagala karasa sagala nyareri. Moal boa geus kaserang encok, geus kaserang asma.

Leos kuring ka tukang. Di gang antara dapur jeung jamban, aya rak sapatu dua, nu hiji pinuh ku sapatu, nu hiji pinuh ku sendal. Da keur dines mah teu sirikna unggal bulan meuli sendal atawa sapatu teh. Kabeh ge kitu meureun ari pagawe mah. Resep kukumpul barang, resep kukumpul parabot imah. Komo awewe mah. Lila kuring ngajengjen di dinya. Neuteup sapatu nu rupa-rupa kelirna, rupa-rupa modelna. Komo sendal mah aralus modelna teh. Tateh mun balanja sapatu atawa barang teh tara sorangan, tapi sok ngaleut jeung babaturan, aya opatan, mana sok seragam modelna, ukur kelir nu beda.

Kuring ngarenghap panjang. Iraha deui rek aleut-aleutan ka kota mun entas nyarokot duit ti Bang Jabar, duit sertipikasi? Rek iraha deui ka Bang Jabar nyokot duit sertipikasi, da geus pangsiun mah geus dieureunkeun. Gede duit sertipikasi teh, da dibayarna teu unggal bulan, tapi tilu bulan sakali. Bisa dipake meuli motor, bisa nyumponan budak sakola, bisa dipake meuli tanah najan ukur sapuluh tumbak. Mangfaat.

Tapi na geus kakesangan bener-bener duit sertipikasi teh? Boa nya can bener gawena? Mun teu balener gawena teh karunya ka pamarentah, ari kasejahteraan guru dicumponan, ari guruna sorangan gawena teu calageur. Gawe ukur puraga tamba kadenda. Malah aya nu melidna luar biasa. Kalan-kalan teu asup gawena teh nepi ka bulan-bulan. Kurang tanggung jawab kana pendidikan. Tapi anehna teh sakitu diramekeun ku wartawan nu sok jul-jol ka sakola, atasan taya nu openan. Hare-hare we. Kawasna teh dikonpirmasi ku wartawan ge seunggah ngawalon. Eta guru nu karurang tanggung jawab teh, loba pisan. Di unggal tempat. Komo guru nu geus boga watek melid mah, ukur natanyakeun iraha cairna duit sertipikasi ka kepala sekolah teh, ari ku kepala sakola dititah milu penataran atawa milu rapat atawa dititah ngaping barudak milu kagiatan mah, tingharunted, mumul. Paribasa wios di kelas we, abdi mah teu kaop kapanasan sok rieut! Aaah karurang weh kana tanggung jawabna teh.

Ayeuna kuring bisa nalek diri teh, geus kuring pangsiun. Geus loba waktu keur nafakuran diri. Enya kudu sing telik nginget-nginget kalakuan dina mancen tugas teh, da bisi matak, duit nu teu kakesangan didahar teh.

Na teu matak kitu? Leng kuring ngahuleng. Nginget-nginget kalakuan basa keur dines. Pernah mangkir bulan-bulan? Henteu! Henteu ! Karek teu asup tilu poe ge alatan gering, hate teh mani marojengja inget wae ka murid. Sieun aya nu gelut, sieun aya nu tatalu, sieun aya nu cilaka. Da sanajan geus dipihapekeun ka guru sejen ge angger we hate mah teu bisa dibangbalerkeun.

Naon pancen ti kapala sakola nu teu kungsi kagawean? Nyieun daftar hiji, unggal bulan dijieun tara elat. Ngeusian buku klaper mun aya murid anyar atawa nu pindah, sok digawean. Ngawal barudak kemping ka Kiara Payung atawa ka luar kota mun aya kagiatan Pramuka, tara dipungpang najan tilu poe tilu peuting. Bari kuring teh ninggalkeun nu di imah. Ngan untung salaki teh ngarti, najan ditinggalkeun saminggu ge ari sidik pancen ti pamarentah mah tara nyarek.

Ah, cohagna mah sagala panitah atasan tara aya nu dipungpang. Sakapeung mah asa diteungteuinganan ku atasan teh, dititahan. Komo basa kudu milu pembekalan keur para pembina Pramuka mah, lian ti dipelak lima poe teh, oge kudu nepikeun ka guru-guru nu sejen di kacamatan kuring. Cape pisan. Tapi kuring teu meunang nyebut embung! Teu meunang mungpang! Apan kuring geus jadi guru propesional. Geus boga sertipikatna. Geus undak gajihna. Tolol kacida lamun kuring ditugaskeun milu itu milu ieu ku atasan masih nolak.

Kumaha lamun tunjangan propesina dicabut deui? Maenya geus jadi guru propesional masih ngangkrang, masih ngalawan kana parentah kepala sakola, teu meunang atuh. Kudu diturut da lain nitah teu bener. Nitah nambahan elmu. Kuring ngoloyong ka tengah imah. Erak buku, lomari, pinuh ku buku, majalah, jeung koran. Rupa-rupa buku, ti mimiti buku buku urut kuliah [najan teu kungsi tamat], novel-novel percintaan nepi ka buku-buku kriminal, komik, buku pawayangan, aya dina lomari buku kuring.

Gek kuring diuk dina korsi hoe paranti kuring ngajengjehe bari maca. Ret kana meja di juru. Aya komputer jeung leptop. Eta kabeh ladang sertipikasi. Apan ceuk Ibu Hj. Cicih, kepala dinas Cileunyi, lamun mareunang sertipikasi teh gancang beulikeun leptop jeung buku-buku sabage penunjang pendidikan. Ulah waka laha-loho ka dealer mobil. Ulah waka laha-loho ka butik! Perlukeun heula alat penunjang karir urang. Enya karasa pisan boga komputer boga leptop mah, sagala pancen bisa bareres. Jaba aya undakna, elmu panemu bisa ngalebaran ka mancanagara, lamun urang daek muka internet. Sabab da daek teu daek, lamun geus boga leptop mah pasti hayang muka internet. Enteng da ayeuna mah, kari meuli modem. Teu susah.

Kuring ngarenghap. Breh beungeut babaturan, guru-guru narembongan hiji-hiji. Bu Hajah Fat, asli urang Kulonprogo Jawa Tenah. Ngajarna di kelas tilu, ambeh geus barisa make bahasa pengantarna ku bahasa Indonesia. Da teu bisaeun basa Sunda, ari ukur bisa saeutik-eutik mah kajeun ku bahasa Indonesia. Pan nu ngajar basa Sunda mah aya Ibu Kepala. Malah aya duaan nu ngajar basa Sunda teh jeung Ibu Rini sarjana sastra Sunda wedalan ti Unpad, haneut keneh. Tapi kadieunakeun sarerea pada nyaraho, yen neng Rini teh tulen urang Kebumen, ti kacamatan Prembun. Cenah mah kataji ku budaya jeung basa Sunda. Wajib diconto tah! Da geuning aslina urang Sunda loba nu wegah asup ka sastra Sunda. Malah nyarita ku basa Sunda ge geus arembungeun, gengsi, semu-semu arera nyarita ku basa Sunda teh. Saralah kolotna atuda. Ti barang brol nu diwawuhkeun teh bet bahasa Indonesia lain bahasa Indung. Mana tong nyalah-nyalahkeun teuing barudak lamun barudak teh arembungeun nyararita ku basa Sunda. Nu salah mah kolotna!

Breh deui beungeut babaturan nu sejenna. Bu Wiwi, Neng Heni, Neng Pupu, Neng Nani, Bu Eli , Neng Upi, Pa Nandar guru bahasa Inggris bari nyantri kacida. Pa Teten urang Baginda Sumedang, bulak-balik unggal poe Sumedang Cileunyi. Tapi teu rengrot-rengrot awakna teh bubuhan guru olahraga. Angger we atletis, dedeg hade balung kuat.

Aya deui Pa Iyan, guru nu kacida idealisna. Asana di zaman kiwari nu idealis kitu mah rada hese. Idealis pisan. Ku kuring remen diduakeun sing jadi Bupati atawa Gupernur. Meh nagara aman sejahtera, rahayat sarugih mukti. Manehna ukur seuri mun diduakeun kitu teh.

Da bener, lamun urusan duit urusan pagawean, tangtu butuh ku jalma idealis. Moal aya rekayasa. Moal aya duit nu leungit teu puguh. Pa Iyan saeneng-eneng dipercaya jadi bendahara BOS. Aman, beres roes.

Aya deui sobat kuring nu satia, sobat sahate, Mang Endang. Pancenna aya di front panghareupna alias di pakarangan sakola. Ngurus pepelakan. Lain kekembangan wungkul nu ngajajar dina pot-pot taneuh nu galede, tapi aya lahan nu kosong dipelakan rupa-rupa tangkal, tanaman obat jeung sarupaning bungbu-bungbu dapur. Malah laja jeung honje ge dipelak meh barudak arapaleun.

Pagawean Mang Endang sok dibantuan ku kuring. Komo pepelakan mah da resep. Meus-meus meuli kembang jeung potna. Mun aya kembang nu rada layu teu kacebor, kuring sok gancang nyokot emrat. Karunya teu katanagaan meureun ku manehna mah, da puguh lain pakarangan wae urusannana teh, tapi oge dapur sakola, ruangan sakola kabeh, kudu diurus.

Tapi dasar jelema, nempo kuring rajin mantuan Mang Endang teh kalah ngomongkeun, hayang kapuji cenah! Lailahailalloh! Abong jelema, suudzon teh dikukut. Teu nyahoeun hate kuring mah paling teu paya nempo pakarangan barala. Nempo pepelakan tingkulahek kurang nginum. Nempo kantor sakola bayatak ge kuring mah embung. Hayang rarapih, hayang bararesih. Sareungit rohangan ge. Karek kuring betah.

Aya hiji deui guru nu babarengan teh Bu Limah. Masih keneh ngahonor. Duka iraha deuk diangkatna, seug geus ti taun dua rebu genep keneh ngahonorna teh. Tapi da teu guru pe en es teu guru honor, ari geus ngarariung di kantor teh sok bebas. Balakecrakan lamun waktu istirahat.

Sok nineung, Neng Heni nu sok remen mekel mah. Nasi goreng kornet make peuteuy, mekelna satepak didedet. Sok didahar teh duaan babarengan. Nimat pisan. Kuring sok ngaheureuyan, kudu digurat ku jidar, bisi beak ku Ibu! Manehna ukur seuri. Ari kuring da rumasa rada gembul.

Biwir keom, mun geus inget ka Neng Upi, Neng Rini, Bu Nani, Bu Eli, marekel rujakeun. Ngarujak teh ladana teu euleun-euleum. Matak nyareri beuteung. Uyuhan. Kuring mah noel rujak ge tara. Tapi eta kagiatan barang dahar teh dilaksanakeunana waktu istirahat. Disiplin kabeh ge! Waktuna ngajar nya ngajar. Mana geus pantes sakola kuring mah guru-guruna diarangkat jadi guru propesional, mareunang sertipikasi. Meujeuh.

Kolebat beungeut Sri, murid Bu Wiwi nu tulen urang Solo, tapi ngomong jeung logat nyunda pisan. Malah remen jadi juara ngadongeng basa Sunda atawa pidato basa Sunda.

Kalangkang-kalangkang murid kuring nu rupa-rupa watekna. Nu bageur, nu lungguh, nu bangor, nu pinter, nu bodo, nu sok ngalawan, kabeh narembongan. Komo da ngajar teh di kelas genep. Barudakna geus galede, geus laloba momones, da sakeudeung deui naringkat rumaja.

Kuring geus biasa nyanghareupan barudak kelas genep. Eukeur mah geus aya lima taunna ngajar teh di kelas genep wae. Jadi geus apal. Sakapeung mah asa geus bosen ngajar di kelas genep wae teh, asa geus cape! Tapi da tara aya guru sejen nu daek ngajar di kelas genep mah. Paribasa, teu bisa ngajarkeun matematika! Teu bisa ngajarkeun IPA! Padahal haroreameun we ngajar di kelas genep teh, da puguh kudu tuntas nepi ka ngadaptarkeunnana ka es em pe.

Resep mun keur pesta naekeun kelas. Nyewa gedong olahraga nu desa. Derrr mentaskeun hasil didikan Neng Hesti, guru seni lulusan STSI. Rupa-rupa kasenian dipintonkeun. Estu seni urang Sunda wungkul. Tari Sunda klasik. Tari- tarian Sunda moderen, Angklung. Ah , matak reueus.

Kabeh kagiatan nu diayakeun di sakola, kabeh kakurangan sakola, boh kurang guru, boh kurang tanaga nu ngalatih Pramuka, kabeh sok diobrolkeun jeung ketua Komite Sakola. Dibadamikeun. Dirundingkeun. Matak tara aya pabentar paham, tara silih curiga. Nyaman di sakola teh.

Kuring ngajengjehe na korsi hoe paranti istirahat bari maca buku. Lus-les beungeut guru-guru nu keur sareuhah ngararujak. Beungeut Pa Iyan nu kerung sabab duit leungit opat ratus rebu tina gepokan, bari karek nyokot ti bang. Padahal nyelap na amplopna. Atawa duit BOS tacan turun-turun geus tilu bulan. Duit keur kagiatan murid geus euweuh, duit keur mayar tanaga honor euweuh, duit keur pangabutuh sakola euweuh. Pusing meureun.

Beungeut guru-guru nu murukusunu alatan duit kagiatan can dibagikeun ku Pa Iyan. Heeh, apan telat duit BOS na ge. Naon anu kudu dibagikeun atuh.

Beungeut Mang Endang nu luut-leet kesang, entas papanasan meresihan kebon sacangkewok hareupeun kantor. Kabeh ngiles. Ngaleungit. Kari diri kuring jeung hate nu galecok baceo teh, nyieun jadwal anyar saminggueun-saminggueun, keur saumur hirupeun.***

Sukasari 2014

Muga kabaca ku guru-guru SDN Cileunyi I, Kabupaten Bandung.

Holisoh ME, sastrawan Sunda produktif nu kantos kenging penghargaan Hadiah Sastra Rancage kanggo karya roman “Kembang-kembang Petingan” tahun 2003. Karya-karya carponna sumebar di sababaraha media, sapertos Mangle, Galura, Sunda Midang, Suara Daerah, sareng Forum Pendidikan.

Respon (109)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *