Joged

Ku Suryatno Suharma

indonesia menari indonesia dancing 20141123 145634
(Ilustrasi: Tribunnews.com)

PAGAWEAN. Mun aya nu hajat teh geus tangtu kudu icikibung. Mun teu nyerenkeun nya narima. Mun di nu nyunatan kudu ngawakilan nu boga hadas. Sanduk-sanduk, papalaku.

Bieu ge jol deui uleman. Kungsi sapoe tujuhan nu kudu ditedunan. Amplop eta teh. Bubuhan di lembur, baraya kabeh. Jadi we teu aneh tur teu asa-asa.

Keun loba baraya. Anu penting sing heman ka sarerea. Silih jeujeuhkeun. Doakeun dina jalan hade. Gusti nyubadanan.

Kitu. Anu diutamakeun mah eta. Silaturahmi.

Hiburan sok aya. Keuna di nu jugala mah, golek, dangdut, lengser, kuda renggong, singa Depok. Ti Subang da tara ti Depok.

Luar biasa. Hajatan, sukuran. Niatna sae.

Aya bae rejekina, babagi ka tatangga. Walatra. Anu nikah, nu disunah sing saroleh. Kitu we doa urang teh ka Nu Murbeng Alam, Alloh SWT.

Joged?

Moal tinggaleun eta mah. Pan seni Sunda oge jaipong atawa wayang, aya we dangdutna. Tilu G. Gitek, Goyang, Geol. Waraas.

Lembur ge haneuteun. Komo zaman kiwari. Hiburan rahayat geuning. Ubar sutris.

Hanas aya kecap maksakeun. Wayahna, sok nyambungan bari ladang nginjeum oge. Sarua ngarerepot sabenerna mah. Tatangga, dulur rumojong. Tanaga, harta, katut doa.

Burber Bu Siti oge nu boga hadas. Panitia rapat, dibagi batik. Tatahar bari bagi tugas. Ti nu narima tamu, nata pangcalikan, nepi ka meresan tuangeun. Babagi idangan. Hansip ngatur nu hadir. Malum era Pandemi belum berakhir.

Parkir?

Diatur kumaha wae. Sangkan teu macet bari aman. Balandongan mah biasa ngahalangan jalan.

Anu ngamplop biasana ka pribumi nyecep tea. Sok joged ongkoh Kang Dede nu nyalametkeunna. Marimar Kang Dede teh nelahna mah. Pokona hegar lah.

Modal?

Tah, badag nyiapkeun dana ti taun itu. Keur seni, idangan, tukang rias, ustad, katut batik tea. Harianeun kopi, roko. Anu ngaronda meh unggal peuting pan.

Sawareh sok gogodeg. Sakieu usum tigerat, aya we nu miceunan duit.

Ih …

Aya kituna. ***

Suryatno Suharma, alumni Jurusan Basa & Sastra Sunda FPBS IKIP Bandung (UPI). Kiwari ngokolakeun Yayasan Atikan Insan Basajan, di Cihideung, Parongpong, Bandung Barat.